5 juli 2022

Winkelcentrum De Nieuwe Gaard

Veel bewoners van Tuindorp Oost, Tuindorp en Voordorp zien de plannen voor de uitbreiding van winkelcentrum De Gaard als een aanwinst voor de wijk. Het project is een voorbeeld van (bewoners)participatie in complexe infrastructurele projecten.

Het project is bij de drie beste participatietrajecten geëindigd in 2009. Een participatietraject is uiteraard altijd een kwestie van geven en nemen.

Een klein aantal bewoners uit de buurt die zorgen hebben over de uitbreiding van het winkelcentrum zijn erg laat in actie gekomen en nemen een vrij dominante positie in.

Dit is jammer! Iedereen in de buurt is de afgelopen jaren veelvuldig geïnformeerd via voortgangsberichten in de buurtkrant(en), wijkberichten van de gemeente en bijeenkomsten door de gemeente.

Een beperkte opsomming van de onderwerpen die aan de orde zijn geweest en wij als Wijkraad Noordoost belangrijk vinden als echte verbetering:

  1. Fietsers, brommers en de huidige busbaan worden rond de kerk geleid waardoor er een plein ontstaat dat veilig is en als ontmoetingsplein kan worden gebruikt.
  2. Het huidige aantal bomen wordt behouden. De bomen die op het nieuwbouwgebied staan worden verplaatst en niet omgezaagd.
  3. Inpandig laden & lossen van goederen bij AH; dit heeft als voordeel dat de overlast van vrachtwagens voor direct omwonenden een stuk minder is.
  4. De bloemenzaak op het plein blijft behouden en krijgt prominente plek.
  5. Parkeerplaatsen komen centraal (en gedeeltelijk op het dak van de nieuwbouw), dit voorkomt zoekverkeer en luchtvervuiling.
  6. De gevels krijgen aan de buitenkant een mooier aanzicht en er komen extra woningen bij (met een beter energielabel).
  7. Het winkelcentrum krijgt groene gevels en zonnepanelen.
  8. Sluipverkeer tussen Voordorp en Tuindorp wordt aangepakt. De Eijkmanlaan wordt nu aangepast.

Dit project heeft een looptijd van zo’n tien jaar en gedurende het traject komen er nieuwe inzichten. Hier is altijd serieus naar gekeken door alle partijen.

De toenemende leegstand in winkelcentra (met name in de non food sector) is een punt van zorg en is ook uitgebreid aan de orde gekomen in de diverse Klankbordgroep (KBG) bijeenkomsten. Van de zijde van zowel de projectontwikkelaar, de gemeente als van de zijde van de eigenaar van het winkelcentrum (en de bovengelegen woningen) is aangegeven, dat er ruimschoots belangstelling is van potentiële huurders. Bovendien wordt dit door diverse onderzoeken onderschreven.

Het onverhoopt niet doorgaan van dit project vormt de grootste bedreiging voor zowel het winkelcentrum en de bovenliggende woningen. Juist dan dreigt leegstand en verpaupering.

De gevreesde verkeersoverlast zal, indien er geen maatregelen worden genomen, ook zonder uitbreiding van het winkelcentrum plaatsvinden. Zolang de A27 nog niet is uitgebreid en de Noordelijke Ring Utrecht nog niet klaar is zal verkeer altijd proberen een snellere route te vinden.

Facebooktwitterpinterest