5 juli 2022

Verkeersoplossing voor De Gaard

NIEUWE ONTWIKKELINGEN –> Verkeersdeskundige, VVD, CDA, winkels, vastgoed, verkeerswerkgroep wijkplatform noordoost, wijkbureau etc allemaal voor omdraaien rijrichting achter De Gaard. College wordt gevraagd keuze te herzien gezien de bijna unaniem wens vanuit de wijk. Aangedragen oplossing: kosten zeer laag, bijna alle problemen worden hiermee opgelost, het kan binnen de kortste tijd uitgevoerd worden zonder winkeliers en omwonenden te belasten.  Met goedkeuring College kunnen we na 15 jaar deze verbouwingsdossier eindelijk sluiten.

Lees de deze bijlagen
VVD
SV 2021_052_Omdraaien rijrichting Valetonlaan simpele oplossing voor betere vitaliteit winkelcentrum De Gaard (1)

Verkeersgroep De Gaard  & werkgroep verkeer wijkplatform Noordoost
Brief aan Linda Voortman over de verkeerssitutie de Gaard

 

Bewoners geef niet op!

Dit is een oproep van bewoners voor bewoners. Enkele actieve bewoners hebben nagedacht over de huidige situatie en met hetgeen hieronder staat tot een oplossing geprobeerd te komen. Mocht jij als lezer hier, op een constructieve manier, aan willen en kunnen meewerken meldt je dan aan via: info@wijkplatformnoordoost.nl Doel is om De Gaard en de omgeving tot een succes te brengen waar je veilig met plezier kan en mag wonen, winkelen en leven.

De verkeerssituatie bij De Gaard was en blijft nu nog steeds niet goed ingericht. Nadat bewoners een petitie hebben ingediend en het CDA in eind september het college om opheldering heeft gevraagd, heeft de gemeente half oktober maatregelen aangekondigd om de verkeersdrukte te verhelpen. Echter is dit onvoldoende, gaan we door en hebben een boel info gevonden. Onze raad heeft bepaald hoe het hier wel en niet moet. Zie ons voorstel en schets, maar lees ook de relevante raadsbesluiten uit 2015. Zo willen bewoners de pijn eerlijk verdelen over alle omliggende buurten en gelijktijdig zorgen dat voldoende klandizie bij de kleinere winkels binnenstroomt: inmiddels staat 40% van de kleine winkels namelijk leeg.

Bekijk hier de bestanden: Voorstel structurele verkeersoplossingen en aanpassingen voor De Gaard

Relevante raadsbesluiten 2015
2.3 Procesvoorstel maakt omzetting naar een langzaamverkeersroute Valetonlaan mogelijk.
Er wordt uitgegaan van handhaving van het éénrichtingsverkeer voor auto’s op de Valetonlaan, waarbij het profiel van de Valetonlaan zodanig wordt vorm gegeven dat in de toekomst omzetting naar een langzaamverkeersroute op eenvoudige wijze kan worden uitgevoerd. Indien de toename van het huidige autoverkeer substantieel hoger wordt, zal met het betrokken deel van de wijk overleg plaats vinden voerde eventuele omzetting naar een langzaam verkeersfunctie. Een half jaar na de oplevering van het winkelcentrum en de openbare ruimte zal hiervoor een nieuwe verkeerstelling gedaan worden. In elke geval zal de Valetonlaan wel voor het verzorgend expeditieverkeer voor het zuidelijke deel van het winkelcentrum (niet voor dAH en noordelijke winkels) gehandhaaft blijven (met bijvoorbeeld venstertijden of klappaaltjes).
4.1 In de grondovereenkomst zijn afspraken vastgelegd, waaronder TOP Vastgoed en Nevo Vastgoed naast de verbouw en uitbreiding van het winkelcentrum ook de aanleg van de infrastructuur en de inrichting van de openbare ruimte uitvoert.
De gemeente opent geen grondexploitatie voor het project. Er is niet voor een grondexploitatie gekozen, omdat de opbrengsten van de grond niet opwegen tegen de kosten die de gemeente zou maken en uit de grondopbrengsten zou moeten dekken als zij zelf het inrichtingsplan met betrekking tot de openbare ruimte zou realiseren. Omdat enerzijds de uitbreiding en verbetering van het winkelcentrum beleidsmatig gewenst is en anderzijds de ontwikkelaar de ontwikkeling met de daarbij samenhangende kosten wel haalbaar kan realiseren, is mede in het licht van een terugtredende overheid, gekozen op het gehele uitvoering bij de ontwikkelaar c.q. eigenaar te laten. De uitbreiding van winkelcentrum De Gaard en de inrichting van de buitenruimte zullen dus integraal door de ontwikkelaar worden gerealiseerd. De afspraken hierover zijn opgenomen in de overeenkomst over de verkoop van grond. De aanleg van infrastructuur en herinrichting vindt plaats voor rekening van de gemeente, op turn-key basis, als tegenprestatie voor de grondopbrengst….

Facebooktwitterpinterest

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.