5 juli 2022

Samen voor Overvecht 2019 – 2022

De Versnelling van Overvecht (2016–2018) wordt Samen voor Overvecht (2019–2022)

Afgelopen week heb ik een overleg van de Wijkraad Overvecht bijgewoond. Ik was zo geïnspireerd door hetgeen inhoudelijk besproken werd dat ik de voorzitster Els Wegdam gevraagd heb om een verslag te maken met wat extra historische elementen. Dat heeft ze ook gedaan…l Lees verder, ik hoop dat jij ook geïnspireerd wordt.

Groetjes Christian Naethuys, voorzitter Wijkraad Noordoost


Samen voor Overvecht is een nieuw integraal programmaplan, dat voortborduurt op het eerdere plan De Versnelling, waarin voor de jaren 2016 – 2020 € 10.000.000 toegekend werd aan de wijk.
De wijkraad Overvecht hield in 2017 zijn wijkraadpleging over het onderwerp Gezond en aangenaam wonen in Overvecht. Dat leidde tot een advies op 15 maart 2018 (een paar dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen) aan het College van Burgemeester en Wethouders. Dit advies kwam qua timing op een strategisch moment (de gemeenteraadsverkiezingen waren op 21 maart) waardoor belangrijke punten uit het advies een plaats kregen in het coalitieakkoord. Bovendien werd om de “versnelling te verhogen” € 4.000.000 extra toegekend voor de periode 2018-2022.

De Versnelling van Overvecht (2016 – 2018) wordt Samen voor Overvecht 2019 – 2022

De versnelling (2016-2020)
In de Voorjaarsnota 2016 werd als doel benoemd dat meer wijkbewoners volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving en dat kinderen een faire kans krijgen op een goede toekomst. Het motto van de versnelling werd ‘op orde komen, meekomen en verder komen’.
Er werden 5 pijlers benoemd waarop gefocust ging worden.
– Gezonde wijk
– Aanpak sociale problematiek
– Opvoeden en opgroeien
– Werk en ondernemerschap
– Veiligheid
In het programmaplan 2018 werd niet gekozen voor een 6e pijler, maar werd wel opgenomen dat in alle pijlers de rol van armoede in de problematiek onderzocht ging worden.

In 2018 stelde de wijkraad kritische vragen over de resultaten en de uitvoering. Er werd o.a. gevraagd hoeveel wijkbewoners inmiddels volwaardig mee waren gaan doen en hoeveel kinderen een faire kans op een goede toekomst hadden gekregen. Lastige vragen omdat er geen SMART-resultaten waren geformuleerd en er geen SWOT-analyses gemaakt waren.


Wat wordt Samen voor Overvecht (2018-2022)?
In dit programma is het uitgangspunt dat de doelstellingen van de Versnelling overeind blijven maar dat er een extra investering van 4 miljoen en een langere looptijd van twee jaar toegekend wordt. In 2023 moet de wijk een fijne plek zijn om te wonen, werken en te verblijven (zie raadsbrief Samen voor Overvecht d.d. 17 oktober 2018).
Daar wordt een nieuw integraal programmaplan voor geschreven. Afspraken zijn inmiddels gemaakt om de resultaten uit nieuwe evaluaties wel meetbaar te maken. Zo doende nog efficiënter te werk te kunnen gaan. De ambitie hiervoor is als volgt geformuleerd:

In Overvecht zetten bewoners zich samen met corporaties, scholen, ondernemers, buurteams, zorg- en welzijnsinstellingen, politie, vele andere organisaties en de gemeente in voor de ontwikkeling van de wijk, SAMEN voor Overvecht! Deze beweging denkt in kansen en werkt samen in vitale coalities vanuit een integrale aanpak aan een aantrekkelijker woonklimaat, meedoen naar vermogen, ruimte voor ondernemerschap, de beste zorg en steun voor de bewoners die dat nodig hebben, perspectief voor de jeugd en verbeteren van de veiligheid. We versterken de kracht van Overvecht, benoemen en pakken de problemen buurt- en wijkgericht aan en werken aan normherstel waar nodig. Daarmee versterken we de veerkracht van de bewoners van de wijk en de leefbaarheid en werken we aan een betere balans tussen dragende en vragende bewoners. We werken samen aan een wijk waar bewoners zich thuis voelen en trots op zijn en die aantrekkelijk is voor bezoekers, nieuwe bewoners, investeerders en ondernemers.

De vijf pijlers worden omgevormd tot vijf thema’s. De pijlers gezondheid en welzijn worden samengevoegd en het thema “aantrekkelijk woonklimaat” wordt toegevoegd.
De vijf thema’s in hoofdlijnen:

Aantrekkelijk woonklimaat
Dit thema sluit aan bij de ambitie uit het Coalitieakkoord om stadsbreed te gaan streven naar een percentage sociale woningbouw van 35%. In Overvecht is dat momenteel nog 72% en dat zal dus fors omlaag moeten, waarbij er in de andere wijken die onder de norm van 35% zitten, de komende decennia een verhoging van het aantal sociale woningen zal moeten worden gerealiseerd.
In Overvecht zal dit moeten leiden tot een meer divers en gemengd woningaanbod (huur & koop, goedkoop/middelbaar en duur) met aandacht voor meer gerichte toewijzing waardoor leefbaarheid en betrokkenheid worden vergroot

Regie van bewoners op hun eigen ontwikkeling en meedoen naar vermogen
Werkloze bewoners krijgen nieuwe kansen. Er komen doorlopende lijnen van activering naar werk met aandacht voor de intrinsieke motivatie van bewoners en belemmerende factoren om mee te doen.
Er komt ruimte voor ondernemerschap met aanpak van het bedrijventerrein Overvecht.

Doen wat nodig is in zorg en ondersteuning om de gezondheid en welbevinden bewoners te verbeteren
Er wordt ingezet op preventie om complexe problematiek te voorkomen, maar ook op integrale ondersteuning van complexe problematiek.
Op gezondheidsgebied wordt voortgebouwd op de stevige basis die al gelegd is door het programma Krachtige Basiszorg: de beweging van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag en aansluiten bij behoefte en eigen kracht van bewoner

Perspectief voor de Jeugd
Wie de jeugd heeft, heeft ook de toekomst is hier het uitgangspunt. Overvecht heeft relatief veel jongeren en deze groep groeit als percentage van de totale bevolking van Overvecht. De jeugd zal perspectief geboden worden door hen te laten merken dat zij er toe doen en cruciaal zijn voor de toekomst van Overvecht. Waar nodig zullen grenzen gesteld worden en aan normherstel gewerkt worden: een goede mix tussen preventie en aanpakken van knelpunten. Een veilige, prettige omgeving is voor kinderen cruciaal om op te groeien en hun talenten te ontwikkelen.

Veiligheid: preventie waar mogelijk, repressie/norm herstellen waar nodig
De georganiseerde ondermijnende criminaliteit in de wijk zal worden aangepakt.
Focus komt op Jeugdoverlast en criminaliteit waarbij signalering en tegengaan van radicalisering en polarisatie belangrijke aandachtsgebieden zijn.

Deze vijf thema’s worden de komende tijd in samenwerking met partners in de wijk en gemeente verder uitgewerkt tot een integraal programmaplan.”

Els Wegdam – Voorzitter Wijkraad Overvecht

Bekijk hier de presentatie

Facebooktwitterpinterest